منابع طبیعی در کانادا

منابع طبیعی در کانادا
آذر 4, 1400
45 بازدید

کانادا به عنوان دومین کشور بزرگ دنیا، جمعیت خیلی کم و در عین حال منابع طبیعی فراوانی دارد. بیشترین بهرهبرداری از این منابع از راه بخشهای جنگلداری، ماهیگیری، کشاورزی، استخراج معادن، و انرژی صورت میگیرد. کانادا هشتمین صادرکنندهی محصولات کشاورزی، از جمله غلات، دانههای روغنی و محصولات زراعی دیگر در جهان است. پشتیبانی مالی دولت […]

کانادا به عنوان دومین کشور بزرگ دنیا، جمعیت خیلی کم و در عین حال منابع طبیعی فراوانی دارد. بیشترین بهرهبرداری از این منابع از راه بخشهای جنگلداری، ماهیگیری، کشاورزی، استخراج معادن، و انرژی صورت میگیرد.

کانادا هشتمین صادرکنندهی محصولات کشاورزی، از جمله غلات، دانههای روغنی و محصولات زراعی دیگر در جهان است. پشتیبانی مالی دولت از پژوهش و پیشرفت در این بخش در سالهای اخیر افزایش یافته است. دانستنی های کانادا درباره منابع طبیعی به همین جا محدود نمی شود؛ بنابراین در ادامه با ما همراه باشید.

بازار نفت و گاز در کانادا کسبوکاری پرسود است؛ چرا که این کشور دارای رتبهی سوم ذخایر نفت خام و رتبهی هیجدهم ذخایر گاز طبیعی در دسترس است. 35 درصد کل شرکتهای نفت و گاز جهان در استان آلبرتا کانادا قرار دارند.

جنگلها منبع بزرگی از ثروت برای کاناداییها هستند که فواید گستردهی اقتصادی، اجتماعی، و زیستمحیطی برای کشور دارند.

در سال 2013، تولیدات بخش جنگلی 8/19 میلیارد دلار (25/1 درصد) تولید ناخالص داخلی کانادا را تشکیل دادند. در سطح جهانی، کانادا بزرگترین تعادل در تجارت محصولات جنگلی دنیا را داراست (3/19 میلیارد دلار کانادا در سال 2013) و این جایگاه، از زمانی که آمار رسمی تجارت موجود است، متعلق به این کشور بوده است. با اینکه کشورهای دیگری ممکن است یک یا دو محصول جنگلی را بیشتر از کانادا تولید کنند، ولی سود خالص هیچ کشوری از این نوع محصولات به اندازهی کانادا نیست. دومین رتبه به کشور سوئد تعلق دارد، که فاصلهی بین کانادا و سوئد نیز از سال 2009 تاکنون در حال بیشتر شدن بوده است.

اهمیت منابع طبیعی در اقتصاد کانادا

بخشهای منابع طبیعی استانهای آلبرتا، ساسکاچوان، و نیوفاندلند و لابرادور که روی تولید انرژی تمرکز دارند، نقش اصلی را در عبور کانادا به بهترین نحو از رکود اقتصادی سال 2009 داشتند.

منابع طبیعی امروزه هم اهمیت خود را حفظ کردهاند. بخش منابع طبیعی به انرژی محدود نمیشود، بلکه جنگلداری، استخراج معادن و کشاورزی را نیز در بر میگیرد. رشد اقتصادی کانادا با صادرات ماهی و خز و چوب آغاز شد، و سپس به تعدیل کشاورزی و شهرسازی، تولید، و خدمات گسترش یافت. اگر اقتصاد را مانند یک درخت در نظر بگیریم، آنگاه بخش منابع طبیعی مانند تنهای است که فعالیتهای شاخ و برگ های بخشهای خدمات و ارزش افزوده را حمایت میکند.

ایان کی، تاریخشناس اقتصادی دانشگاه کویین، به این نتیجه رسیده که بهرهبرداری از منابع طبیعی کانادا در طول قرن بیستم نقش مستقیم و غیرمستقیمی در رشد و کارآمدی اقتصاد این کشور ایفا کرده، و اثر زیادی (حدود 20 درصد) روی سطح تولید ناخالص داخلی سالیانه داشته است. به عبارت دیگر، بدون وجود بخش منابع طبیعی، 20 درصد از درآمد کشور کاسته میشد.

در سال 2014، منابع طبیعی کانادا تأمینکنندهی 8/1 میلیون شغل پردرآمد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص داخلی اسمی، 259 میلیارد دلار از صادرات کانادا، و 26 میلیارد دلار از درآمد دولت بود. شرکتهای منابع طبیعی نزدیک به نیمی از کل سرمایهگذاری غیرشهری در کانادا را شامل میشوند و نقشی کلیدی و قابل توجه در ایجاد سرمایه در کشور دارند.

مسالهی مهمتری که وجود دارد این است که بخش منابع طبیعی فقط به بهرهبرداری از این منابع محدود نمیشود. این بخش به دنبال یافتن راه و نوآوری در رابطه با چالشهای علمی پیدا کردن، دسترسی و جابهجایی منابع طبیعی، و همچنین ایجاد فناوریهای دوستدار محیطزیست است. برای مثال استخراج معادن به شیوهی مدرن را در نظر بگیرید که در آن کامپیوترها و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای کاوش در معادن ضروری هستند؛ و یا جنگلداری مدرن که از میکروچیپها برای کنترل ابزار چوببری استفاده میکند. و البته، ماسههای نفتی یک نمونهی کاربرد نوآورانهی فناوری مهندسی در فرایند ایجاد منابع است.

به طور خلاصه، منابع طبیعی مهم‌اند، چون چیزی بیش از بریدن درختان یا مصرف آب هستند. بخش منابع طبیعی به سرمایهگذاری و تدبیر انسانی و فیزیکی وابسته است تا بتواند رشد کند و همین امر باعث ایجاد پیوندهای اقتصادی ارزشمند و افزایش کلی ارزش افزوده در اقتصاد میشود.

10 مورد اصلی منابع طبیعی کانادا

 1. آب
 2. نفت
 3. جنگلها
 4. فلزات ارزشمند (طلا، نقره، مس)
 5. زغالسنگ
 6. ماهیها
 7. اورانیوم
 8. الماس
 9. گاز طبیعی
 10. رودخانهها (برای تولید برق)

نوا اسکوشیا قطب منابع طبیعی کانادا

نوا اسکوشیا منابع طبیعی سرشاری دارد که فرصتهای شغلی و تحقیق و توسعهی فراوانی را فراهم میکند. این فرصتها در زمینههای تکنولوژیهای پاک، استخراج معادن، انرژی، و تولیدات جنگلی هستند.

 • خلیج فاندی در هر کشند بیش از 100 میلیارد تن آب میکشد بیشتر از تمام چشمهها و رودخانههای آب شیرین کل جهان.
 • نوا اسکوشیا قوانینی دارد که شرایط خوبی برای شرکتهای استخراج معادن فراهم میکند.
 • این استان با شرکتهای لایتسل انرژی و تسلا موتورز برای پژوهشهای پیشگامانه در زمینهی ذخیرهی انرژی همراه شده است.

تکنولوژی پاک در کانادا

صنعت تکنولوژی پاک نوا اسکوشیا توجه زیادی را در سطح جهانی به خود جلب کرده، که این امر باعث شده شرکت در فعالیتهای عمدهی تحقیق و توسعه و پروژههای بزرگ برای بهرهبرداری بهتر از منابع طبیعی برای کانادا سادهتر شود.

انرژی باد در کانادا

با وجود برخی از بالاترین میانگینهای سرعت باد در کانادا، که گاهی تا 51/9 مایل بر ثانیه میرسد، توربین بادیای در نوا اسکوشیا نصب شده که مقادیر زیادی از انرژی مقرونبهصرفه تولید میکند.

انرژی جزر و مد در کانادا

خلیج فاندی در هر جزر و مد بیش از 100 میلیارد تن آب میکشد که بیشتر از تمام چشمهها و رودخانههای آب شیرین در کل جهان است. مرکز اصلی پژوهش در زمینهی انرژی جزر و مد کانادا در استان نوا اسکوشیا واقع شده: مرکز پژوهش انرژی اقیانوس فاندی.

انرژی در کانادا

در حال حاضر 2 میلیارد دلار هزینه صرف پروژههای ساحلی نفت و گاز در نوا اسکوشیا میشود که سرمایهگذاران بینالمللی شناختهشده‌ای مانند شل و بیپی دارند.

تولیدات جنگلی در کانادا

نوا اسکوشیا پوشش جنگلی غنیای دارد. این استان دارای سابقهی طولانی در مدیریت زیستپایشی جنگلها است که منافع اقتصادی، زیستمحیطی، و اجتماعی منابع طبیعی کشور را در تعادل نگه میدارد. بخش جنگلی ایجادکنندهی تعداد زیادی شغل است. از تولیدات این بخش میتوان به خمیر کاغذ، کاغذ، الوار، محصولات چوبی، و زیستتودهی انرژی اشاره کرد. این بخش با استخدام نیروی کار ماهر برای تولید محصولاتی در بازارهای جهانی، فرصتهایی رقابتی ایجاد میکند.

تولید صنعتی سنگین در کانادا

امکانات و تسهیلات و پیوندهای زیرساختی تولیدی نوا اسکوشیا این استان را تبدیل به گزینهای مناسب برای سرویسدهی به اروپا و امریکای شمالی کرده است. همین امر یکی از دلایلی است که تولیدات صنعتی مانند تایر، پلاستیک و فراوردههای فلزی، پس از غذاهای دریایی، رتبهی دوم صادرات نوا اسکوشیا را به خود اختصاص میدهند.

برچسب‌ها:, ,