۷ شرطی که مجازین کنکور برای معلم شدن باید بپذیرند

مرداد 17, 1400
60 بازدید

داوطلبان مجاز در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش در دو دانشگاه “فرهنگیان”و “تربیت دبیر شهید رجایی ” باید ۷ شرط اصلی را بپذیرند.  پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به صورت بومی پذیری استانی است و گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هریک […]

۷ شرطی که مجازین کنکور برای معلم شدن باید بپذیرند

داوطلبان مجاز در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش در دو دانشگاه “فرهنگیان”و “تربیت دبیر شهید رجایی ” باید ۷ شرط اصلی را بپذیرند.

 پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به صورت بومی پذیری استانی است و گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هریک از کد رشته محل ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس، مخصوص متقاضیان بومی و محل خدمت) درج شده، صورت می پذیرد.
متقاضیان رشته های مورد نیاز آموزش وپرورش دقت  کنند چنانچه در یک کد رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی استانی درج شده باشد، همه متقاضیان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط  آن را انتخاب کنند.
با توجه به هدف عملیاتی ۵ برنامه زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره ۴ ماده واحده « نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب این شورا هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، براساس نیاز «برای بوم خدمت» که به صورت استانی خواهد بود صورت می پذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند استخدامی، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. بنابراین درخواست جابجایی به هر دلیلی به سایر استان ها و یا دستگاه های اجرای کشور و یا در سطح همان استان، موجب قطع رابطه استخدامی آنان خواهد شد.
همچنین تعیین محل خدمت کد رشته – محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا دریک دامنه بوم خدمت (چند شهر/شهرستان/ منطقه) پذیرش می شوند، در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط(استان سهمیه خدمتی) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل و به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت، به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از ایفای تعهد خدمت تلقی خواهد شد.
تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی نیز تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل استان محل خدمت است.
بر این اساس نیاز آموزشی(محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص متقاضیان بومی/محل خدمت) تحت هر شرایطی برای  پذیرش استانی تغییر نمی یابد.
پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به مدت دو برابر طول تحصیل به آموزش و پرورش سهمیه خدمتی، تعهد خدمت محضری بسپارند.
چنانچه متقاضی مجاز به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی بوده و اقدام به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه های مزبور را نماید، براساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون براساس اولویت های انتخابی  تا یک و نیم برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد. معرفی متقاضی جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبول نهایی فرد در دانشگاه های مزبور تلقی نمی شود.
چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضی معرفی  شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت بر مبنای دامنه پذیرش بومی استانی(توضیحات کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظرگرفتن نمره علمی نهایی متقاضی در مقایسه با سایر متقاضیان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی متقاضی به منزله قبولی نهایی آنها برای دانشگاهای مزبور تلقی نمی شود.
کسب نمره علمی بالاتر درگروِه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر متقاضیان در کد رشته انتخابی (طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش و پرورش، الزامی است و متقاضیانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرآیند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.
به گزارش ایسنا، سن پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای سال ۱۴۰۰ از ۲۲ به سن ۲۴ سال افزایش یافت داوطلبان باید حداقل نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر (در زیرگروه مربوط) جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری را داشته باشند و هیچ گونه رابطه استخدامی دایم یا غیر دایم را با سازمان ها یا نهادهای دولتی و غیر دولتی نداشته باشند.
منبع: ايسنا