نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور

مرداد 21, 1400
1 بازدید

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در روز اول سفر خود به خوزستان در نشست رسیدگی به مشکلات استان خوزستان با حضور سران عشایر و نخبگان شرکت کرد. سران عشایر عرب و بختیاری در این نشست مشکلات کم‌آبی خود را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کردند. منبع:ایسنا

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در روز اول سفر خود به خوزستان در نشست رسیدگی به مشکلات استان خوزستان با حضور سران عشایر و نخبگان شرکت کرد. سران عشایر عرب و بختیاری در این نشست مشکلات کم‌آبی خود را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کردند.

 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور
 • نشست رسیدگی به مشکلات خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور

منبع:ایسنا