متوسط میزان خسارت ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز

مرداد 25, 1400
3 بازدید

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با اشاره به ضرورت برنامه های مدیریت بحران در مدیریت عوامل خسارتزای گیاهی گفت: متوسط خسارت ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز در صورت عدم مبارزه به موقع و مؤثر معادل ۴۰ میلیون تن است. مسعود لطیفیان با بیان اینکه آفات، بیماری ها و علف های […]

متوسط میزان خسارت ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با اشاره به ضرورت برنامه های مدیریت بحران در مدیریت عوامل خسارتزای گیاهی گفت: متوسط خسارت ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز در صورت عدم مبارزه به موقع و مؤثر معادل ۴۰ میلیون تن است.

مسعود لطیفیان با بیان اینکه آفات، بیماری ها و علف های هرز مهمترین عامل در ایجاد ناامنی غذایی و بزرگترین مانع در بهره روی تولیدات گیاهی کشور هستند، اظهار کرد: پتانسیل خسارت زایی این عوامل برای محصولات مهم و استراتژیک گیاهی شامل پنبه، برنج، سیب زمینی، ذرت، سویا، گندم، میوه ها و سبزیجات به ترتیب ۸۲، ۷۷، ۷۵، ۶۸، ۶۰، ۵۰، ۷۸ و ۵۵ درصد از کل محصول است.

وی ادامه داد: متوسط خسارت ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز در صورت عدم مبارزه به موقع و مؤثر معادل ۴۰ میلیون تن و به ارزش۶۰۵ هزار و۴۰۵ میلیارد ریال است.

تمایل به درمان بیشتر از پیشگیری است

عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی اضافه کرد: برنامه ریزی ضعیف و عدم اتکا به نظام مدیریت بحران یکی از نقاط ضعف اساسی در دفاع از امنیت غذایی کشور هنگام مواجهه با عوامل خسارتزای گیاهی است. واقعیت ساده این است که در هنگام کنترل عوامل خسارتزای گیاهی بیشتر بهره برداران و مدیران نظام های تولیدات گیاهی ترجیح می دهند به جای برنامه ریزی از طریق مدیریت بحران برای کنترل عوامل خسارتزای گیاهی واکنش کنترلی نشان دهند. اما واقعیت این است که مدیریت استراتژیک بحران ­های عوامل خسارتزای گیاهی در دفاع از امنیت غذایی کشور در شرایط محدودیت های آبی و خاکی برای جلوگیری از هدر رفت آنها بسیار مهم است.

مدیریت بحران عوامل خسارتزای گیاهی؛ تنها راه جلوگیری از فاجعه گرسنگی

وی تصریح کرد:آنچه که تفاوت بین بحران و فاجعه را مشخص می کند این است که بحران قابل پیش بینی است ولی فاجعه واقعه ناگواری است که به وقوع پیوسته است. فاجعه همه آحاد جامعه را در بر گرفته، مقابله با آن به مهارت هـا و روش هـای ویژه ای نیاز دارد. تنها راهکار مناسب در جلوگیری از تبدیل بحران ناامنی غذایی به فاجعه گرسنگی مزمن، مدیریت بحران عوامل خسارتزای گیاهی و توجه به مهمترین رکن اساسی آن یعنی پیش بینی و پیش آگاهی بحران های ناشی از عوامل خسارتزای گیاهی است.

بایستی در توسعه سیستم هشدار ملی پایش خطرات گیاهپزشکی سرمایه گذاری شود

لطیفیان در ادامه افزود: انتشار آفات گیاهی با سرعت قابل ملاحظه ای در حال افزایش بوده و در مناطق در معرض خطر روز به روز گسترش بیشتری پیدا می کنند. مدیریت حفظ نباتات کشور جهت تشخیص وقوع سریع و به موقع  آفات  گیاهی و گسترش آن­ها، نیاز به سرمایه گذاری های قابل توجهی در توسعه سیستم هشدار ملی پایش خطرات گیاهپزشکی دارد.

به گفته وی فعالیت این سیستم متمرکز باید با سامانه­ های جهانی هشدار آفات گیاهی مرتبط باشد. سیستم ملی هشدار آفات باید شامل سازوکارهایی برای دریافت، ارزیابی خطرات آفات باشد. بنابراین کشور می بایست سیستم های  ملی هشدار گیاه پزشکی را برای پایش مخاطرات امنیت غذایی کشور تأسیس و با توجه به برنامه های توسعه نظام های ملی بهره برداری کشاورزی بهبود دهد.

 ایجاد مراکز پایش و هشدار اپیدمی آفات و امراض گیاهی اهمیت دارد

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات در پایان گفت:در راستای بند ج ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و به منظور پایش و استقرار روش های نوین پیش آگاهی در کشور اجرای طرح “ایجاد مراکز پایش و هشدار همه گیری (اپیدمی) آفات و امراض گیاهی” یک ضرورت اساسی برای دفاع از امنیت غذایی کشور است. برای معماری برنامه عملیاتی این مهم در مراکز پایش عوامل خسارت زای گیاهی در کشور  ایجاد یک مرکز پایش ملی، ۳۲ مرکز پایش اصلی در سطح استانی و ۲۸۳ مرکز پایش فرعی در سطح شهرستانی ضروری است.

انتهای