فاز نخست فرودگاە سقز افتتاح شد

مرداد 22, 1400
1 بازدید

 فاز اول فرودگاە سقز بعد از ظهر چهارشنبە با حضور نمایندە ولی فقیە در کردستان، استاندار، نمایندە سابق سقز، امام جمعە، فرماندار و مدیران استانی و شهرستانی و جمعی از شهروندان سقز، افتتاح شد. حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی،نماینده ولی فقیە در این مراسم از فرودگاە سقزبە عنوان پروژەای بزرگ نام برد و اظهار کرد: طرح بزرگی […]

فاز نخست فرودگاە سقز افتتاح شد

 فاز اول فرودگاە سقز بعد از ظهر چهارشنبە با حضور نمایندە ولی فقیە در کردستان، استاندار، نمایندە سابق سقز، امام جمعە، فرماندار و مدیران استانی و شهرستانی و جمعی از شهروندان سقز، افتتاح شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی،نماینده ولی فقیە در این مراسم از فرودگاە سقزبە عنوان پروژەای بزرگ نام برد و اظهار کرد: طرح بزرگی همچون فرودگاە سقز ازدستاوردها و پیشرفت های انقلاب است کە در وضعیت کنونی اقتصادی، بهرە برداری از این فرودگاەکار بزرگی است.

امیر عباس نظری زادە، مدیرکل فرودگاه‌های استان در آیین افتتاحیە اظهار کرد: این پروژە بعد از چندین سال بە بهرەبرداری رسید کە در سالهای گذشتە بە دلیل کمبود بودجە و اعتبار با تاخیر روبەرو شد.

بهمن مرادنیا استاندار کوردستان، بیان کرد: با افتتاح این فرودگاە نە،تنها مردم سقز، بلکە بخشی از مردم استان کردستان و آذربایجان غربی از آن بهڕە می برند و این کار منجر بە توسعە استان و منطقە می‌شود.

کامیل کریمیان،فرماندار سقز، گفت: با بهرەبرداری از این فرودگاە، پیش از 2 میلیون نفر از خدمان ان بهرەمند میشوند.

وی افزود: این طرح در سال‌های قبل کلید خورد ولی در ادامە ساخت آن وقفە ایجاد شد.

در روز افتتاحیە، اولین پرواز آزمایشی فلایت چک شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در فرودگاە سقز بە زمین نشست.

هواپیمای فلایت چک، هواپیمایی است کە بە طور مداوم بین تما فرودگاههای فعال در کشور پرواز می کند و شرایط آنها را برای ایمنی و مراقبت از پرواز تایید می‌کند.

منبع:ايسنا