شماره جدید نشریه دانشجویی «بوم کره» منتشر شد

مهر 7, 1400
173 بازدید

دوره پنجم، شماره دوم نشریه علمی، فرهنگی اجتماعی «بوم کره» (ویژه فناوری و محیط زیست)؛ گاهنامه انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، منتشر شد.  “پیوند میان تکنولوژی، کسب و کار و محیط زیست”، “فناوری‌های قابل استفاده در کنترل و بهبود شرایط آلودگی هوا در کشور ایران”، “وضعیت پسماندهای بیمارستانی […]

شماره جدید نشریه دانشجویی «بوم کره» منتشر شد

دوره پنجم، شماره دوم نشریه علمی، فرهنگی اجتماعی «بوم کره» (ویژه فناوری و محیط زیست)؛ گاهنامه انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، منتشر شد.

 “پیوند میان تکنولوژی، کسب و کار و محیط زیست”، “فناوری‌های قابل استفاده در کنترل و بهبود شرایط آلودگی هوا در کشور ایران”، “وضعیت پسماندهای بیمارستانی در زمان شیوع بیماری کرونا (مصاحبه)”، “توان شاخص NDVI در مطالعات آمایش سرزمین”، “تنوع زیستی در سایه فناوری‌های زیست محیطی”، “ردپای محیط زیست در استارتاپ‌های ایرانی”، “مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در مقابله با آلودگی‌های محیطی، با تمرکز بر بیورمدیشن”، “کنترل آب‌وهوا با میکروب‌ها”، “معرفی مستند Planet Earth” و “مجله‌ای برای دوستی دوباره با طبیعت” از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.
جلد ششم شماره نخست نشریه دانشجویی «بوم‌کره» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مدیر مسئولی مارال چاوشی تهرانی و سردبیری محمدصادق رهبانی به صورت گاهنامه منتشر شده است.
منبع: ايسنا