سفراستاندار به بخش شهداد شهرستان کرمان -2

آذر 4, 1400
12 بازدید

استاندار کرمان ،فرماندار و هیات همراه در سفر به شهداداز2 واحد بوم گردی بازدیدو در جمع مردم شهداد در امامزاده زید شرکت کرد منبع: ايسنا

سفراستاندار به بخش شهداد شهرستان کرمان -2
استاندار کرمان ،فرماندار و هیات همراه در سفر به شهداداز2 واحد بوم گردی بازدیدو در جمع مردم شهداد در امامزاده زید شرکت کرد