تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور به رییس‌جمهور

آذر 22, 1400
9 بازدید

سفرای جدید کشورهای اسلواکی، غنا، رومانی، سنگال و بولیوی، چهارشنبه ۶ اسفند، استوارنامه‌های خود را تقدیم حسن روحانی، رییس جمهور کردند. منبع:ایسنا

سفرای جدید کشورهای اسلواکی، غنا، رومانی، سنگال و بولیوی، چهارشنبه ۶ اسفند، استوارنامه‌های خود را تقدیم حسن روحانی، رییس جمهور کردند.

 • تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور به رییس‌جمهور
 • تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور به رییس‌جمهور
 • تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور به رییس‌جمهور
 • تقدیم استوار نامه لادیسلاو بالک، سفیر جدید جمهوری اسلواکی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوار نامه لادیسلاو بالک، سفیر جدید جمهوری اسلواکی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوار نامه لادیسلاو بالک، سفیر جدید جمهوری اسلواکی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • لادیسلاو بالک، سفیر جدید جمهوری اسلواکی
 • تقدیم استوار نامه لادیسلاو بالک، سفیر جدید جمهوری اسلواکی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوار نامه لادیسلاو بالک، سفیر جدید جمهوری اسلواکی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه اریک اسوبواتنگ، سفیر جدید غنا به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه اریک اسوبواتنگ، سفیر جدید غنا به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه اریک اسوبواتنگ، سفیر جدید غنا به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • اریک اسوبواتنگ، سفیر جدید غنا
 • اریک اسوبواتنگ، سفیر جدید غنا
 • تقدیم استوارنامه اریک اسوبواتنگ، سفیر جدید غنا به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور به رییس‌جمهور میرلا کارمن گرکو سفیر جدید جمهوری رومانی
 • تقدیم استوارنامه میرلا کارمن گرکو سفیر جدید جمهوری رومانی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه میرلا کارمن گرکو سفیر جدید جمهوری رومانی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه میرلا کارمن گرکو سفیر جدید جمهوری رومانی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • میرلا کارمن گرکو، سفیر جدید جمهوری رومانی
 • عباس عراقچی در مراسم تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور به رییس‌جمهور
 • حسن روحانی در مراسم تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور
 • تقدیم استوارنامه سالیو نیانگ دینگ سفیر جدید سنگال به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سالیو نیانگ دینگ سفیر جدید سنگال به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سالیو نیانگ دینگ سفیر جدید سنگال به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه سالیو نیانگ دینگ سفیر جدید سنگال به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • سالیو نیانگ دینگ سفیر جدید سنگال
 • سالیو نیانگ دینگ سفیر جدید سنگال
 • تقدیم استوارنامه سالیو نیانگ دینگ سفیر جدید سنگال به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • عباس عراقچی و حسن روحانی در مراسم تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور
 • حسن روحانی در مراسم تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور
 • عباس عراقچی و حسن روحانی در مراسم تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور
 • تقدیم استوارنامه سفرای جدید پنج کشور به رییس‌جمهور  گواد الوپه
 • تقدیم استوارنامه گواد الوپه سفیر جدید بولیوی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه گواد الوپه سفیر جدید بولیوی به حسن روحانی، رییس جمهوری
 • تقدیم استوارنامه گواد الوپه سفیر جدید بولیوی به حسن روحانی، رییس جمهوری
منبع:ایسنا