تعیین تکلیف کاربری «فضاهای آموزشی غیردولتی با کاربری مسکونی»

مرداد 23, 1400
3 بازدید

سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص «فضاهای آموزشی و پرورشی غیردولتی با کاربری مسکونی» را به استان ها، ابلاغ کرد.  با توجه به چالش های موجود در خصوص وضعیت فضاهای آموزشی و پرورشی غیردولتی با کاربری مسکونی، در حوزه […]

تعیین تکلیف کاربری «فضاهای آموزشی غیردولتی با کاربری مسکونی» 

سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص «فضاهای آموزشی و پرورشی غیردولتی با کاربری مسکونی» را به استان ها، ابلاغ کرد.

 با توجه به چالش های موجود در خصوص وضعیت فضاهای آموزشی و پرورشی غیردولتی با کاربری مسکونی، در حوزه طرح های جامع وتفصیلی شهری، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص فضاهای آموزشی و پرورشی غیردولتی با کاربری مسکونی  را به استان ها ابلاغ کرد.

بر این اساس؛ بخشنامه مذکور در پاسخ نامه سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی که با تأکید بر رعایت آئین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و حفظ کاربری اولیه املاک در اختیار مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در تهیه طرح های جامع وتفصیلی و نظارت بر این موضوع از سوی شهرداری ها ودبیرخانه های کمیسیون ماده«5» به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده بود، صادر و  جهت بهره برداری به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ارسال شد.

منبع: ايسنا