بازدید دبیر شوای عالی مناطق آزاد کشور از چندین طرح عمرانی در ماکو

مهر 8, 1400
19 بازدید

 طی سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و مشاور رئیس جمهور به ماکو چندین طرح عمرانی و زیربنایی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو بازدید و مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.   منبع:ایسنا

بازدید دبیر شوای عالی مناطق آزاد کشور از چندین طرح عمرانی در ماکو

 طی سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و مشاور رئیس جمهور به ماکو چندین طرح عمرانی و زیربنایی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو بازدید و مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

 

منبع:ایسنا