ایسنا باید ساختار دانشجویی خود را حفظ کند

مرداد 17, 1400
50 بازدید

  رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان بر استفادە مستمر از ظرفیت دانشجویی و دانشگاهی در خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا تاکید کرد. اکبر اسدی امروز(۱۷مردا ماه) در نشست با خبرنگاران ایسنا و ایکنا که به مناسبت سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی و روز خبرنگار برگزار شد اظهار کرد: ایسنا اولین خبرگزاری بعد از انقلاب اسلامی است کە […]

ایسنا باید ساختار دانشجویی خود را حفظ کند

  رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان بر استفادە مستمر از ظرفیت دانشجویی و دانشگاهی در خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا تاکید کرد.

اکبر اسدی امروز(۱۷مردا ماه) در نشست با خبرنگاران ایسنا و ایکنا که به مناسبت سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی و روز خبرنگار برگزار شد اظهار کرد: ایسنا اولین خبرگزاری بعد از انقلاب اسلامی است کە توسط جهاد دانشگاهی در عرصە اطلاع‌رسانی کشور با پشتوانه دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی بەوجود آمد.

وی با اشارە بە اینکە در همە جوامع اعتماد بە جامعە دانشگاهی وجود دارد افزود: جامعە ما نیز از این امر مستثنا نیست و این اعتماد بە ایسنا و ایکنا از بدو تاسیس تا کنون وجود داشته و دارد و پشتوانه اصلی این خبرگزاری ها جامعه دانشگاهی و اعتماد عموم مردم و مسئولان است.

بە عقیدە وی، جهاد دانشگاهی بە ویژە خبرگزاری ایسنا و ایکنا باید ساختار و بدنە دانشجویی خود را حفظ کنند. چرا که دانشجویان به مثابه ستون فقرات خبرگزاری ایسنا و ایکنا به شمار می رود و غفلت از این امر سبب دور شدن آنها از رسالت اصلی خود خواهد شد.

اسدی با اشارە بە وجود خبرگزاری‌ها و مراکز خبری متعدد در کشور، ادامە داد: هرچە اطلاع‌رسانی ما شفاف‌تر، صریح‌تر و بادقت بیشتری صورت بگیرد قطعا جامعە در مسیر رشد و پیشرفت بیشتری قرار خواهد گرفت.

اسدی اضافە کرد: دلیل اصلی حضور دانشجویان در این دو خبرگزاری این است که دانشجو مطالبه گر، پر انرژی، کم توقع و پر تلاش است و همین امر سبب افزایش شفافیت در کارها و تصمیم گیری ها و تسریع در انعکاس اخبار و رویدادها می شود.

وی با تاکید بر این کە خبرنگار چشم بینا و زبان گویای وقایع جامعە است، افزود: درست دیدن و بیان درست و بدون سانسور وقایع از زبان خبرنگار سبب می‌شود کە جامعە مسیر رشد و پیشرفت خود را بە سرعت طی کند و زمانی‌کە مسائل شفاف و صریح‌تر بیان کند.

اسدی عنوان کرد: می‌بایست خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا هرروز خود را بەروز و تجدید قوا کنند؛ زیرا متصل بە مکان مقدسی همچون دانشگاە هستند، مکانی کە مدام در حال رشد و پیشرفت است و دانشجو همچون رودخانەای است کە مدام در حال حرکت است و می‌بایست این دو خبرگزاری از این ظرفیت بە خوبی استفادە کنند.

اسدی با اشارە بە اینکە استان کردستان دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری است، افزود: یکی از وظایف خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا انعکاس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی استان است.

وی ادامە داد: پرداختن بە ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها سبب پیشرفت و رشد استان خواهد شد.

اسدی خاطرنشان کرد: وظیفە خبرنگار تنها پوشش اخبار و وقایع تلخ نیست، بلکە اخبار باید امید بخش بودە و سمت و سوی اخبار و وقایعی کە پوشش می‌دهیم بە سمت امیدواری و امید آفرینی و در جهت رشد و توسعە کشور باشد.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: انعکاس درست ظرفیت‌های استان سبب پیشرفت استان خواهد شد.

منبع: ايسنا